Veľká letná krimi súťaž

Zmyslom tohto štatútu je upraviť Pravidlá „Veľkej letnej KRIMI súťaže“, ktorá bude prebiehať na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom stránky www.topkrimi.sk. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k štatútu a v takom prípade musí byť aktuálna verzia bez zbytočného odkladu zverejnená.

 I

Cieľ súťaže

  • Cieľom súťaže o poznávací zájazd a ďalšie ceny (ďalej len „súťaž“) je reklama a podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže – detektívok a trilerov z vydavateľstva Ikar.
  • Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky prostredníctvom stránky topkrimi.sk, s odkazmi z iných partnerských stránok.
  • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v čl.  VII odsek 1 tohto štatútu (ďalej len „súťažiaci“).

 II

Vyhlasovateľ súťaže, PREVÁDZKOVATEĽ a SPROSTREDKOVATEĽ súťaže

 

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, IČO: 00 678 856 (ďalej len „vyhlasovateľ“), ktorá zároveň zabezpečuje aj technickú realizáciu a servis.

 

III

Začiatok a ukončenie súťaže

 

  • Súťaž prebieha od 7.júla 2015 do 30.septembra 2015.

 

IV

Pravidlá súťaže

  • Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť na web stránke s adresou: topkrimi.sk.
  • Účastník súťaže sa do súťaže o  výhry (ďalej len výhry) zapojí tak, že:
    1. vpíše súťažný kód do príslušného políčka
    2. odsúhlasí, že bol oboznámený s pravidlami súťaže a že ich akceptuje
    3. potvrdí odoslanie
  • Súťaž Veľká letná KRIMI súťaž
    1. Hra spočíva vo vložení súťažného kódu, ktorý nájde každý, kto si kúpil nasledujúce knihy:
      Krv na snehu (Jo Nesbo)
      Jeden musí z kola von (M.J.Alridge)
      Stalker (Lars kepler)
      Niekto sa díva (Joy Fieldingová)
      Tajomstvo Gray Mountain (John Grisham)
      Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti (David Lagercrantz).
    2. Tento kód súťažiaci vpíše do príslušného okienka a vypíše aj svoje kontaktné údaje, čiže e-mailovú adresu. V prípade, že e-mail nezadá, nemôže byť zaradený do žrebovania.
    3. Do žrebovania o výhry bude zaradený len ten súťažiaci, ktorý vložil správny súťažný kód a kontaktné údaje počas termínu hry.
    4. Pre uplatnenie výhry musí výherca predložiť doklad o zaplatení knihy/kníh (tie si musí kúpiť v termíne hry, maximálne do 30.septembra 2015). V prípade predpredaja predloží výherca doklad o zakúpení – faktúru ap.
    5. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tí, ktorí si kúpili elektronickú verziu spomínaných kníh (okrem knihy Johna Grishama – Tajomstvo Gray Mountain, ktorá nie je v elektronickej verzii) na platforme Wooky (v jej e-shopoch ako iBux.sk, Rajknih.sk, Klobook.sk, Gorila.sk, oKnihe.sk…). V prípade uplatnenia výhry si organizátor overí v systéme, či a kedy bola výhercom e-kniha zakúpená do jeho virtuálnej knižnice.
    6. Žrebovanie hlavnej výhry 8-dňový poznávací zájazd od BUBO Travel Agency Metropoly Škandinávie sa uskutoční v prvých októbrových dňoch. Výsledky budú zverejnené na súťažnej stránke topkrimi.sk, na stránke www.bubo.sk, ako aj na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter ap.) a partnerských stránkach.
  • Súťaž o ďalších 200 cien
  1. Súťažiaci hrajú celkovo o 201.
    Hlavnú výhru o 8-dňový poznávací zájazd organizátor vyžrebuje v prvých októbrových dňoch po ukončení celej súťaže.
  2. Zvyšných 200 cien bude žrebovaných priebežne počas trvania súťaže nasledovným spôsobom: vždy v pondelok od 13.júla vrátane 14 výhercov: 7 výhercov získa vstup na dobrodružstvo v Izbe číslo 13 a 7 výhercov si vyberie knihu podľa vlastného gusta z vydavateľstva Ikar.
    Posledné žrebovanie nebude 28.septembra, ale až 1.októbra, kedy organizátor vyžrebuje 23 výhercov dobrodružstva v Izbe číslo 13 a 23 výhercov knihy z vydavateľstva Ikar.
  3. V prípade výberu knihy z vydavateľstva Ikar organizátor zašle na zadanú e-mailovú adresu zoznam kníh, z ktorých si výherca vyberie a oznámi to najneskôr do 7 dní organizátorovi. Ten zašle danú cenu výhercovi.
  4. V prípade výhry dobrodružstva v Izbe číslo 13 bude organizátor kontaktovať výhercu na zadaný e-mail, aby doriešil odovzdanie výhry.
  5. Výherca môže vyhrať aj niekoľkokrát – za každú kúpenú knihu z danej ponuky môže vložiť opakovane súťažný kód.
    Príklad: zákazník si kúpi Krv na snehu, Stalkera a knihu Jeden musí z kola von. Do políčka na topkrimi.sk môže vložiť súťažný kód 3x, čím zvyšuje svoje šance na výhru, dokonca opakovanú výhru.
  6. Pre uplatnenie výhry však musí výherca predložiť doklad o kúpe danej knihy. Až po predložení tohto dokladu bude výhra odoslaná. To isté platí pri žrebovaní hlavnej ceny 8-dňového poznávacieho zájazdu.
  7. V prípade výhry bude súťažiaci kontaktovaný primárne pomocou e-mailovej adresy. Pokiaľ súťažiaci nebude reagovať na e-mail oznamujúci výhru po dobu viac ako 7 dní, táto výhra prepadne v prospech iných súťažiacich, alebo v prospech vyhlasovateľa / organizátora súťaže. V takýchto prípadoch môže prebehnúť žrebovanie náhradníkov, pre ktorých platia pri kontaktovaní tie isté pravidlá.
  8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže všetkých súťažiacich, u ktorých bude mať podozrenie z manipulovania výsledkov alebo iných porušení pravidiel.
  9. Potvrdením svojej účasti v súťaži dáva účastník súhlas na použitie a zverejnenie informácii, ktoré zadal, zo strany vyhlasovateľa súťaže za účelom uskutočňovania reklamných a propagačných akcií a ponuky tovaru a služieb vyhlasovateľa, bez nároku na odmenu. Svoj súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to doručením e-mailovej alebo písomnej žiadosti vyhlasovateľovi súťaže.
  10. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
  11. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie súvisiace s konaním súťaže. Ďalej si vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorého konanie by sa dalo hodnotiť ako podvodné alebo v rozpore s dobrými mravmi.

V

VÝHRY, ŽREBOVANIE a VÝHERCOVIA SÚŤAŽE

  • Hlavná výhra:

8-dňový poznávací zájazd od BUBO Travel Agency Metropoly Škandinávie pre jednu osobu. Výherca si môže uplatniť 50% zľavu pre druhú osobu, ktorú by chcel na daný zájazd zobrať so sebou. Detailný popis poznávacieho zájazdu nájdete na stránkach CK BUBO.

Poznávací zájazd sa bude konať v lete roku 2016.

Podľa zákona 595/2003 o dani z príjmov, jeho neskorších dodatkov, v zmysle § 9 ods. 2 písm. l) a m) si výhru zdaňuje výherca. Celková hodnota výhry bude výhercovi oznámená pri odovzdaní výhry.

  • Ďalších 200 cien:

Okrem hlavnej výhry sa hrá aj o 200 ďalších cien.
100x dobrodružstvo v IZBE ČÍSLO 13. Uplatniť výhru si možno v Bratislave. Výherca si môže vziať do hry ďalších štyroch priateľov. Výhercovi bude zaslaný e-mailom voucher na uplatnenie výhry. Presný termín čerpania výhry si musí výherca dohodnúť s Izbou číslo 13 a najneskorší termín na vyčerpanie voucheru je 28.2.2016. Po tomto termíne voucher prepadá. Viac sa dozviete na stránke Izbacislo13.sk.
100x KRIMI Z IKARU podľa vlastného výberu. Výherca si vyberie knihu zo zoznamu, ktorý mu organizátor zašle na zadanú e-mailovú adresu.

  • Výhry budú výhercom zaslané kuriérom alebo klasickou poštou Vyhlasovateľom najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže na adresu výhercu, ktorú výherca nahlási organizátorovi súťaže pri telefonickom alebo e-mailovom kontaktovaní výhercu organizátorom. V prípade nemožnosti doručenia výhry napr. jej neprevzatí výhercom, chybne uvedenej adresy či mena a priezviska súťažiaceho prepadá táto výhra bez možnosti náhrady vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie, príp. poškodenie, či stratu výhry počas prepravy. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, bez nároku na odmenu.
  • Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na internetovej adrese topkrimi.sk.

 

VII

Osobitné ustanovenia súťaže

  • Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, partnerských subjektov a Organizátora a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti na súťaži vylúčené.
  • V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
  • Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy vyhlasovateľa súťaže a spracované vyhlasovateľom súťaže za účelom vyhlásenia víťaza a doručenia cien v prípade, že súťažiaci vyhrá a ďalej za účelom uskutočňovania marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.
  • Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
  • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie či iné protiplnenie v hodnote výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
  • Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo súťaže v prípade, že by taký Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.
  • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko vyhlasovateľa súťaže.
  • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne akciu prerušiť alebo odložiť.

V Bratislave dňa 01.07.2015

IKAR, a.s.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže